Vores persondatapolitik


Kemi & Life Science (CVR-nr. 20974877) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst i dette dokument.

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen. Nedenfor kan du derfor læse om, hvilke personoplysninger vi indsamler og behandler, til hvilke formål vi behandler oplysningerne og retsgrundlaget for behandlingen.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af vores hjemmeside kemi-og-life-science.dk
Når du benytter hjemmesiden kemi-og-life-science.dk indsamler vi automatisk en række oplysninger, bl.a. om IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnumre og fysiske adresser) og oplysninger afgivet via kontaktformular.

 • Formålet med indsamlingen er at tilbyde den bedst mulige service til brugerne af hjemmesiden og medlemmerne af Kemi & Life Science samt at optimere hjemmesiden og indsamle viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mail til Kemi & Life Science
Når du sender en e-mail til Kemi & Life Science, enten via @kemi-og-life-science.dk eller via @danskerhverv.dk eller direkte til et bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem, behandler vi dine personoplysninger. Dette er nødvendigt for at kunne håndtere e-mailen. 

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at kunne håndtere den e-mail, du fremsender, herunder besvare den eller på anden vis håndtere dit formål med at fremsende e-mailen til os.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Kemi & Life Science
Når du melder din virksomhed ind i Kemi & Life Science, er det nødvendigt, at virksomheden afgiver en række personoplysninger om bl.a. ansatte i virksomheden.

 • Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at få medlemskabet registreret korrekt samt at sikre, at der er registeret de rette kontaktpersoner.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse og statistik
Kemi & Life Science har kontakt med politikere og embedsmænd i kommuner, regioner, styrelser og ministerier med henblik på at varetage Kemi & Life Sciences politiske interesser. Endvidere får Kemi & Life Science udarbejdet statistisk materiale til brug for branchen bl.a. med henblik på bedst muligt at kunne foretage politisk interessevaretagelse.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne foretage politisk interessevaretagelse, medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med møder og andre arrangementer
For at kunne afholde møder, arrangementer, kurser og konferencer er det nødvendigt at registrere, hvem der deltager i det pågældende arrangement. Det er samtidig relevant at dele oplysninger om deltagerne med de øvrige deltagere i arrangementet samt med eventuelle eksterne oplægsholdere o.l. Ved mødeafholdelse mv. vil der kunne blive registreret personnavne mv. i referater o.l.

 • Formålet med indsamlingen er, at levere medlemsservice og kunne foretage arrangementsafholdelse samt kunne samle op på mødebeslutninger.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med billeder
I forbindelse med møder og andre arrangementer, der bliver afholdt af Kemi & Life Science, eller hvor Kemi & Life Science deltager, kan der blive taget fotografier (situationsbilleder og portrætbilleder). Kemi & Life Science kan endvidere vælge at tage portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer m.fl. Billederne vises på kemi-og-life-science.dk og/eller på Facebook, LinkedIn, Twitter samt i fysisk brochuremateriale. Der indhentes særskilt samtykke til portrætfotografier.

 • Formålet med indsamlingen af personoplysninger i form af billeder er at kunne anvende billeder i markedsføringen af foreningen og profilering af foreninger udadtil.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og f.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrev mv.
Kemi & Life Sciences medlemsvirksomheder modtager automatisk vores nyhedsbrev på den eller de e-mailadresser, der er blevet oplyst bl.a. ved indmeldelsen i Kemi & Life Science. Andre kan have tilmeldt sig nyhedsbrevet på anden vis. Når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

 • Formålet med indsamlingen er at kunne levere nyhedsbreve og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre medlemstilbud.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b og f.

Typer af personoplysninger, der bliver behandlet
Kemi & Life Science indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger. Det gælder oplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fotos, køn samt generelle virksomhedsoplysninger.

Videregivelse og overladelse af personoplysninger
Personoplysninger kan i relevant omfang videregives til foreningens medlemmer og ansatte hos foreningens medlemmer (herunder medlemmer af Kemi & Life Sciences bestyrelse og medlemmer af Kemi & Life Sciences udvalg) samt til Dansk Erhverv og ansatte hos Dansk Erhverv. Endvidere kan personoplysninger videregives til relevante samarbejdspartnere og foredragsholdere samt øvrige relevante interessenter, myndigheder og andre aktører, som Kemi & Life Science er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse. Der kan også videregives personoplysninger, hvis dette følger af lovgivningen eller er et krav for at kunne leve op til en kontraktuel forpligtelse. Herudover overlader Kemi & Life Science personoplysninger til enkelte databehandlere herunder Dansk Erhverv. 

Der indgås de nødvendige databehandleraftaler.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Generelt slettes personoplysninger, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede. Et væsentlig formål med behandlingen er at sikre bedst mulig service over for medlemmerne. Så længe en fortsat behandling er nødvendig for, at Kemi & Life Science kan overholde Kemi & Life Sciences forpligtigelser jf. vores vedtægter, samt så længe vi er pålagt at skulle opbevare oplysninger i henhold til lovgivningen eller kontrakter, vil oplysninger blive opbevaret.

Kemi & Life Science opbevarer personoplysninger om

 • hvilke møder og arrangementer medlemmet og medlemmets ansatte har deltaget i.
 • personnavne i referater fra møder. Referaterne opbevares i Kemi & Life Sciences sekretariat samt publiceres på Kemi & Life Sciences lukkede medlemsside, som kan tilgås via kemi-og-life-science.dk.
 • medlemmer og ansatte hos medlemmer indsamlet til brug for bl.a. politisk interessevaretagelse, udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til arrangementer
 • ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv.
 • personoplysninger indsamlet til brug for indmeldelse og akkvisition for potentielt medlemskab.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne
Kemi & Life Science har via Dansk Erhverv har sørget for tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, videoovervågning, adgangskoder og kryptering samt løbende backup af data.

De medarbejdere, der behandler foreningens persondata er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger, og der er vedtaget interne retningslinjer for, hvad de skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden.

Registreredes rettigheder
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis Kemi & Life Sciences behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.              

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.

Kemi & Life Science
Slotsholmsgade 1
1216 København K
CVR-nr.: 20974877
Telefon: 3374 6000
info@kemi-og-life-science.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledninger, som du kan hente på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du finde kontaktoplysningerne på www.datatilsynet.dk.

Ændringer i persondatapolitikken 
Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du kunne se versionsnumrene nedenfor.

Dokumentoplysning
Dette er version 1 af Kemi & Life Sciences persondatapolitik publiceret august 2018.