Responsible Care


Responsible Care® er et frivilligt varemærke for producenter og distributører af kemi. Responsible Care® er et globalt initiativ udviklet af kemibranchen og målrettet kemibranchen. Programmet har til formål at styrke virksomheder i at drive en ansvarlig forretning ved at sætte fokus på kontinuerlige forbedringer inden for sikkerhed, sundhed og miljø og sikrer en åben kommunikation omkring indsatsen.

Et Responsible Care®-logo på virksomhedens forretningspapirer signalerer en ansvarlig og troværdig samhandelspartner. Flere af Kemi & Life Sciences medlemmer er i Responsible Care® programmet, og foreningens CSR-strategi tager blandt andet udgangspunkt i Responsible Cares® principper.

Programmet er bygget op omkring en række principper, der tager stilling til centrale problemstillinger inden for sikker og ansvarlig håndtering af kemikalier. Til hvert af principperne er der udarbejdet en matrix og en vejledning, så virksomheden på enkel vis kan se og udpege de områder af programmet, der er relevant for virksomhedens forretning.

Responsible Care arbejder med følgende 8 principper

  1. Lovgivning. Virksomheden overholder al relevant lovgivning, yder den bedst mulig sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige indsats og samarbejder åbent med de kompetente myndigheder.
  2. Risikohåndtering. Virksomheden forholder sig aktivt til risici forbundet med ens aktiviteter for at sikre høj sikkerhed. Virksomheden tilskynder at levere miljømæssigt forsvarligt producerede råstoffer, produkter, information og sikker transport til og fra virksomheden.
  3. Politik og dokumentation. Virksomheden forpligter sig til at udarbejde en miljøpolitik og en handlingsplan i overensstemmelse med principperne i Responsible Care®.
  4. Information. Virksomheden forpligter sig til at gøre al nødvendig dokumentation tilgængelig for myndigheder samt kunder og øvrige interessenter og samarbejder med myndighederne om målinger på eventuelle udledninger.
  5. Undervisning. Virksomheden forpligter sig til at give alle medarbejdere den fornødne instruktion og information til at sikre overholdelse af virksomhedens Responsible Care®-engagement.
  6. Uheld. Virksomheden forpligter sig til at udarbejde procedurer for håndtering af uheld med virksomhedens produkter og tilstræber en indsats for lavest mulig påvirkning af omgivelserne gennem at træffe de nødvendige foranstaltninger.
  7. Løbende forbedringer. Virksomheden forpligter sig til løbende forbedringer af virksomhedens miljøpræstationer ved at følge og gennemføre en målrettet indsats.
  8. Samfundet. Virksomheden forpligter sig til at holde sig orienteret om den miljømæssige udvikling i samfundet og reagere relevant herpå.


Du kan finde mere information om Responsible Care-programmet på Fecc og Cefic.